Nemčina pre začiatočníkov 2

Kurz nadväzuje na začiatočnícky kurz A1.1. Pokračujeme v modernej učebnici Menschen, kde si obohatíme slovnú zásobu v nových oblastiach ako oblečenie, bývanie, cestovanie alebo návšteva u lekára. V gramatike sa posunieme ďalej v tých najčastejších javoch v hovorenej nemčine. 

Po úspešnom absolvovaní kurzu budete vedieť slovne reagovať v základných životných situáciách, nadviazať jednoduchý rozhovor a vybaviť bežné služby.

 

Čo sa naučíte?

 
Komunikácia a slovná zásoba Gramatika
 • opísať cestu a poprosiť o pomoc
 • inštitúcie a miesta v meste
 • opisovať a ohodnotiť veci
 • inzeráty s bytmi, bývanie a dom  
 • napísať jednoduchý e-mail
 • dohodnúť si termín
 • zarezervovať si hotel
 • vyjadriť želania a plány
 • popísať zdravotné ťažkosti, choroby a časti tela
 • dať radu
 • popísať charakter a výzor človeka
 • prosiť o niečo a vyžadovať niečo
 • aktivity v domácnosti
 • popísať oblečenie
 • hovoriť o počasí
 • svetové strany
 • gratulovať niekomu, sviatky
 • predložky s datívom
 • privlastňovacie zámená sein, ihr, genitív
 • slovesá s datívom
 • osobné zámená v datíve 
 • predložky s časom vor, nach, in, für
 • modálne sloveso wollen
 • predložky mit, ohne
 • imperatív, 
 • osobné zámená v akuzatíve
 • modálne slovesá dürfen, müssen
 • porovnávanie prídavných mien, komparatív
 • slovotvorná prípona -los,
 • spojka denn
 • konjunktív II würde, 
 • radové číslovky

 

 

 

 
 • Malé skupinky 3-6 študentov
 • od 14.9. do 16.12.
 • PONDELKY A STREDY o 18:15
 • Nezáväzná konzultácia zadarmo
   
 • CENA (28x60 min): 196 €

Učebnica + DVD Rom = 9 € 
Pracovný zošit + CD = 8 €