Prihláška do Online letných kurzov 2020

Skupinové kurzy sa budú konať intenzívnou formou každý deň pondelok-piatok.

Angličtina
Nemčina
Francúzština
Španielčina
Portugalčina
Angličtina s native speakrom
Španielčina s native speakrom (len dospelí)
Taliančina
Slovenčina - diktáty a čítanie
Mám záujem o konkrétny z ponúknutých kurzov (uveďte v poznámke)
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlasím so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Obchodné podmienky  

spoločnosti Smiling Snake s.r.o. v zmysle § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník platné od 1.8.2019.

1. SPOLOČNOSŤ

Spoločnosť Smiling Snake s.r.o., so sídlom a miestom podnikania Námestie sv. Petra a Pavla 10, 84106 Bratislava, IČO 47598352, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 95519/B (ďalej len „Spoločnosť“), poskytuje služby v oblasti jazykového vzdelávania. Tieto obchodné podmienky upravujú zmluvný vzťah medzi Spoločnosťou a študentom jazykových kurzov (ďalej len „študent“) a sú pre zúčastnené strany záväzné.

2. PRIHLÁSENIE

Zmluvný vzťah medzi Spoločnosťou a študentom vzniká vyplnením a odoslaním online prihlášky zverejnenej na www.jazykovanie.com/prihlaska-do-kurzov študentom, ktorú Spoločnosť prijme zaslaním potvrdzujúceho e-mailu. Zaslaním potvrdzujúceho e-mailu je zmluva medzi Spoločnosťou a študentom uzavretá a nadobúda účinnosť. Prihlásenie do kurzu je záväzné.

3. PLATBA

3.1 Na základe online prihlášky študent obdrží na mail faktúru v elektronickej podobe s pokynmi k platbe.
3.2 Ceny kurzov (ďalej len „kurzovné“) sú uvedené na www.jazykovanie.com.
3.3 Kurzovné je možné hradiť prevodom na účet Spoločnosti alebo vkladom v hotovosti na účet Spoločnosti, na ktorejkoľvek pobočke spoločnosti Tatra banka, a.s.
3.4 Platbu kurzu, ktorého hodnota je rovná alebo vyššia ako 250 € je možné rozdeliť na 2 časti. Polovicu je treba uhradiť do dátumu splatnosti uvedeného na faktúre, zvyšok do mesiaca od tohto dátumu.
3.5 Rezervácia miesta v kurze je platná len do dátumu splatnosti. Ak dovtedy kurzovné nebude uhradené, Spoločnosť môže ponúknuť miesto v kurze ďalšiemu záujemcovi.

4. STORNO PODMIENKY

4.1 Podmienky pre stornovanie kurzu študentom (odstúpenie od zmluvy) a vrátenia kurzovného sú nasledovné:
- Stornovanie kurzu menej ako 30 dní do dňa zahájenia kurzu – storno poplatok je 10 % z kurzovného.
- Stornovanie kurzu menej ako 3 dni do dňa zahájenia kurzu – storno poplatok je 25 % z kurzovného.
- Stornovanie kurzu v prvých dvoch týždňoch kurzu – storno poplatok je 50 % z kurzovného po odčítaní odučených hodín.
- Stornovanie kurzu po uplynutí prvých dvoch týždňov kurzu – storno poplatok je 100% z kurzovného.
4.2 Spoločnosť má právo zrušiť skupinu kurzu s počtom študentov nižším ako 4 a v tomto prípade vráti študentovi pomernú sumu uhradeného kurzovného. Príslušná čiastka bude prevedená na študentom zadaný účet do 14 dní od oznámenia tohto účtu Spoločnosti.
4.3 Spoločnosť má právo na zmenu v kurzoch (zmena učebných osnov, zmena miesta konania, zmena dňa a času konania, zmena lektora, zmena učebne, zmena učebného materiálu apod.) V prípade, ak zmenený termín konania kurzu nebude študentovi vyhovovať, ma právo od zmluvy odstúpiť do 7 dní od oznámenia zmeny a Spoločnosť vráti študentovi pomernú sumu uhradeného kurzovného. Príslušná čiastka bude prevedená na študentom zadaný účet do 14 dní od oznámenia tohto účtu Spoločnosti.
4.4 Spoločnosť má právo zrušiť hodinu kurzu z technických alebo personálnych dôvodov. Poplatok za zrušenú hodinu bude študentovi po vzájomnej dohode vrátený na poslednej hodine kurzu, alebo odpočítaný od nasledujúceho kurzoveného. Študent bude o zmene alebo zrušení informovaný SMS správou/telefonátom.

5. ZMEŠKANÉ HODINY

5.1 Za neúčasť študenta na skupinovom kurze neposkytuje Spoločnosť žiadnu finančnú kompenzáciu.
5.2 Pri individuálnych kurzoch sa počet hodín, frekvencia, rozvrh a študijný plán určuje po dohode so študentom najneskôr po prvej hodine kurzu. Študent individuálneho kurzu môže hodinu zrušiť najneskôr 24 hodín pred jej dohodnutým začiatkom. V prípade, že študent zruší dohodnutú hodinu po tomto termíne, alebo sa na hodinu nedostaví, považuje sa za absolvovanú a bude zarátaná do dochádzky kurzu.
5.3 Ak študent individuálneho kurzu zruší hodinu v riadnom termíne, má nárok si ju nahradiť po dohode s lektorom v inom termíne, najneskôr 3 mesiace od prvej lekcie. 
5.4 Študent individuálneho kurzu má právo zrušiť bez náhrady maximálne 20% predplatených hodín kurzu. Zvyšné hodiny musia byť buď nahradené podľa bodu, alebo budú zarátané do dochádzky kurzu.


6. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

6.1 Spoločnosť si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej so študentom a zrušiť bez náhrady účasť študenta v kurze, a to v prípade, že svojim chovaním ohrozuje majetok alebo zdravie ostatných študentov kurzu alebo zamestnancov a lektorov Spoločnosti, alebo závažným spôsobom narušuje priebeh kurzu.
6.3 Spoločnosť je oprávnená odstúpiť od zmluvy v prípade, ak študent neuhradí dohodnuté kurzovné v lehote splatnosti a vymáhať príslušné storno poplatky, uvedené v bode 4. (Storno podmienky).
6.4 Študent môže kedykoľvek odstúpiť od zmluvy zaslaním odhlášky na adresu jazykovanie@gmail.com, ktorú Spoločnosť prijme zaslaním potvrdzujúceho e-mailu; zaslaním potvrdzujúceho e-mailu je zmluva medzi Spoločnosťou a študentom ukončená a stráca účinnosť. Výška storno poplatku sa odvíja od dátumu odoslania odhlášky študentom.


7. ZMENY OBCHODNÝCH PODMIENOK

Zmeny týchto obchodných podmienok budú realizované v písomnej forme so súhlasom oboch zúčastnených strán.


8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

8.1 Spoločnosť prehlasuje, že všetky študentom poskytnuté údaje budú zhromažďované a spracované výlučne na účely súvisiace s poskytovaním služieb Spoločnosťou, ktorá sa zaväzuje nakladať s nimi v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Viac informácií o tom, ako osobné údaje spracovávame nájdete tu: https://www.jazykovanie.com/gdpr/.

8.2 Študent berie na vedomie a súhlasí s tým, že vstupná miestnosť jazykovej školy je monitorovaná nainštalovaným kamerovým systémom so záznamom, pričom takto vyhotovené záznamy slúžia na monitoring bezpečnosti osôb a majetku.

8.3 Študent berie na vedomie a súhlasí s tým, že jednotlivé vyučovacie hodiny realizované v priestoroch školy môžu byť zvukovo nahrávané (nie video), pričom takto vyhotovené záznamy slúžia okrem monitoringu bezpečnosti osôb a majetku aj na sledovanie kvality vyučovacieho procesu s cieľom jeho neustáleho zlepšovania. Záznamy nesmú byť zverejnené ani poskytnuté tretej strane a budú uchovávané po celú dobu ich využiteľnosti na určený účel.

8.4 Študent udeľuje súhlas spoločnosti Smiling Snake s.ro. použiť fotografie, ktoré môžu byť vyhotovené počas vyučovania, výhradne s vedomím študenta, na jej vlastné marketingové účely.