Prečo je správne učiť dieťa cudzí jazyk?

03.02.2021 18:01

VPLYV NA VŠEOBECNÝ VÝVOJ

 • Učenie sa cudzieho jazyka rozvíja stratégiu a má pozitívny vplyv na psychický rozvoj dieťaťa.
 • Vďaka výučbe cudzieho jazyka si rozširujeme horizonty a budujeme sociálne a kultúrne povedomie.
 • Učenie sa cudzieho jazyka cibrí pamäť.
 • Výuka detí v predškolskom veku prebieha formou zábavy a hry, čo prináša deťom nielen príjemný zážitok, ale aj príležitosť učiť sa bez námahy (čo sa v neskoršom veku dá už len ťažko dosiahnuť).

JAZYKOVÝ VÝVOJ

 • Mladšie deti si rozhodne lepšie poradia s kontrolou fonetického systému (čiže zvukov) nového jazyka. Ich orgán reči je ešte pružný a je pravdepodobné, že sa naučia anglickú výslovnosť a intonáciu, čo má pozitívny vplyv aj na schopnosť porozumenia z počutia.
 • Deti v predškolskom veku sa ešte stále učia materinský jazyk a výučba dvoch jazykov súčasne (materinského a cudzieho) má na ne pozitívny vplyv, pretože podporuje jazykové povedomie a rozvoj oboch mozgových hemisfér.
 • Čím je dieťa staršie, tým je preňho ťažšie naučiť sa porozumieť z počutia. Na druhej strane, deti v predškolskom veku si pomerne rýchlo zvykajú na znenie cudzieho jazyka a bez väčšej námahy sa učia porozumieť učiteľovi hovoriacemu po anglicky.
 • Pružnosť detského mozgu umožňuje, že spôsob učenia sa cudzieho jazyka sa podobá na učenie sa materinského.
 • Podľa vedeckých štúdií, deti, ktoré sa začínajú učiť cudzí jazyk v predškolskom veku, majú najväčšiu šancu na osvojenie si fonetického systému daného jazyka a tým aj na dokonalejšiu výslovnosť a lepšie porozumenie ľudom, pre ktorých je to materinský jazyk. (Blondin, Candelier, Edelenbos, Johnstone, Kubanek- German and Teaschner 1998, Pinter 2006).

Väčšia pružnosť detského mozgu a orgánov reči, charakteristická pre deti, ktoré sa ešte stále učia materinský jazyk, im umožňuje lepšie si osvojovať nové zvuky a melódiu iného jazyka. Má to podstatný význam pre rozvoj komunikačných schopností v cudzom jazyku a všeobecne aj pre úspech pri výučbe cudzieho jazyka v budúcnosti. Je dokázané, že deti v predškolskom veku majú lepšie vyvinutú schopnosť porozumenia z počutia než staršie deti. (Harley and Swain 1994, Lightbown and Spada 1994)

Malé deti, ktoré ešte nerozumejú všetkým slovám vo vlastnom jazyku, tolerujú neznáme slová a výrazy v textoch príbehov, pesničiek či v reči učiteľa a učia sa porozumieť podstate a zmyslu viet aj vtedy, keď im čiastočne chýba porozumenie niektorých elementov (slov). (Harmer 2001). Je to neobyčajne dôležitá schopnosť, ktorá má vplyv na úspech v komunikácii a v situáciách, kedy je jazykový materiál ťažší kvôli pokročilejšej slovnej zásobe, štruktúre či rýchlosti reči a prízvuku osoby, ktorá hovorí. Ak táto schopnosť chýba, je to najčastejší dôvod neochoty učiť sa cudzí jazyk v dospelosti.

 

PRÍNOS V KOMUNIKÁCII

 • Deti rýchlo akceptujú fakt, že angličtina slúži na komunikovanie, a preto je pre nich výučba jazyka prirodzená.
 • Potreba komunikácie umožňuje, že dobre motivované deti sa snažia hovoriť v cudzom jazyku.
 • Mladšie deti sú počas výuky odvážnejšie než starší žiaci, zriedkavejšie cítia hanbu, ak urobia chybu alebo sa len sa snažia porozumieť reči.
 • Deťom neprekáža, ak počujú slovo alebo výraz, ktorému nerozumejú (samozrejme, pokiaľ pochopia podstatu výpovede). Dokonca sú na to zvyknuté, pretože ešte stále sa učia materinský jazyk. Táto stratégia je pre starších žiakov náročnejšia.
 • Ak sa výučba cudzieho jazyka začne v predškolskom veku, podľa vedcov (Harmer 2001, Pinter 2006) to bude mať pozitívny vplyv na postoj k cudziemu jazyku aj v neskoršom veku. Mladšie deti sú zvedavé a plné entuziazmu. Vďaka tomu sa rady hrajú a úlohy s učiteľom robia s radosťou. Rady opakujú pesničky, príbehy, hry a vytvárajú si silnú emocionálnu väzbu nielen s učiteľom, ale aj s rozprávkovými postavičkami, ktoré spoznajú na kurze. Všetky tieto elementy majú vplyv na motiváciu detí pri ich aktivite na hodine, práci doma a pokračovaní v učení sa jazyka v ďalších rokoch.

REALITA UČENIA SA CUDZIEHO JAZYKA

 • Čas, ktorý môžeme venovať učeniu sa cudzieho jazyka, si obvykle nenájdeme častejšie ako dvakrát do týždňa. Preto čím rýchlejšie sa dieťa začne učiť cudzí jazyk, tým väčšia je šanca na dosiahnutie čo najvyššej úrovne pokročilosti.
 • Učenie sa formou zábavy posilňuje vnútornú motiváciu a zaručuje lepšie výsledky. Deti si tak budujú pozitívny vzťah k jazyku, ktorý sa často stáva ich obľúbeným predmetom.
 • Deti v predškolskom veku ešte nemusia čeliť systému vzdelávania, v ktorom je cudzí jazyk hodnoteným predmetom v škole a stáva sa, že známka má väčší význam, než skutočné schopnosti. Vďaka tomu je možné zamerať sa len na komunikáciu a dovoliť im učiť sa spontánne a prirodzene.
 

Máte otázky? Obráťte sa na mňa!

Mgr. Michaela Kaščáková
Koordinátorka kurzov Teddy Eddie pre akreditované centrum Smiling Snake

0948 098 171
jazykovanie2@gmail.com