Obchodné podmienky pre kurzy angličtiny Teddy Eddie on Holiday 2021

spoločnosti Smiling Snake s.r.o. v zmysle § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník platné od 25.5.2021.

1. SPOLOČNOSŤ

Spoločnosť Smiling Snake s.r.o. (so sídlom Námestie sv. Petra a Pavla 10, 84106 Bratislava, IČO 47598352, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 95519/B) priamo alebo prostredníctvom dcérskej spoločnosti Smiling Teddy s.r.o. (ďalej len „Spoločnosť“), poskytuje sprostredkovanie služby výučby anglického jazyka metódou Teddy Eddie. Tieto obchodné podmienky upravujú zmluvný vzťah medzi Spoločnosťou a zákonným zástupcom žiaka v kurzoch (ďalej len „Študent“) a sú pre zúčastnené strany záväzné. Spoločnosť prehlasuje, že vlastní licenciu na poskytovanie kurzov metódou Teddy Eddie, vydanú spoločnosťou Edu Bears sp. z o. o. sp.k., 44-100 Gliwice, ul. Pszczyńska 69 (ďalej len "Autor metódy") a že kurzy poskytuje v súlade so všetkými pravidlami a podmienkami Autora metódy. 

2. PRIHLÁSENIE

Zmluvný vzťah medzi Spoločnosťou a študentom vzniká vyplnením a odoslaním online prihlášky zverejnenej na https://www.jazykovanie.com/teddy-eddie-on-holiday/ študentom, ktorú Spoločnosť prijme zaslaním potvrdzujúceho e-mailu. Zaslaním potvrdzujúceho e-mailu je zmluva medzi Spoločnosťou a študentom uzavretá a nadobúda účinnosť. Prihlásenie do kurzu je záväzné.

3. PLATBA

3.1 Cena za 1 turnus (pondelok až piatok) 115 € zahŕňa:

- 3-hodinový doobedný program (9:00-12:00) vrátane 2 lekcií angličtiny metódou Teddy Eddie denne vrátane všetkých materiálov
- prístup do aplikácie Playground do 31.8.2021
- prístup k interaktívnym hrám, rýmovačkám, piesňam a videám na upevnenie učiva doma
- ovocie a pitný režim
- certifikát a darček na konci kurzu

3.2 Na základe online prihlášky študent obdrží na mail faktúru v elektronickej podobe s pokynmi k platbe.
3.3 Kurzovné je možné hradiť bankovým prevodom alebo vkladom v hotovosti na účet Spoločnosti na ktorejkoľvek pobočke spoločnosti Tatra banka, a.s.
3.4 Rezervácia miesta v kurze je platná len do dátumu splatnosti faktúry, ktorý je 2 týždne od odoslanie prihlášky. Ak dovtedy kurzovné nebude uhradené, Spoločnosť môže ponúknuť miesto v kurze ďalšiemu záujemcovi. Prihláška neuhradením kurzovného nestráca platnosť alebo záväznosť. (viď bod 6.2)

4. STORNO PODMIENKY

4.1 Podmienky pre stornovanie kurzu študentom (odstúpenie od zmluvy) a vrátenia kurzovného sú nasledovné:
- Stornovanie kurzu viac ako 30 dní do zahájenia kurzu –  storno poplatok je 15 €. 
- Stornovanie kurzu menej ako 30 dní do dňa zahájenia kurzu – storno poplatok je 30 €.
- Stornovanie kurzu menej ako 7 dni do dňa zahájenia kurzu – storno poplatok je 45 €. 
- Stornovanie kurzu menej ako 3 dni do dňa zahájenia kurzu – storno poplatok je 60 €.
- Stornovanie kurzu menej ako 24 hodín do zahájenia kurzu – storno poplatok je 75 €.
4.2 Spoločnosť má právo zrušiť skupinu kurzu s počtom študentov nižším ako 6 a v tomto prípade vráti študentovi sumu uhradeného kurzovného. Príslušná čiastka bude prevedená na študentom zadaný účet do 14 dní od oznámenia tohto účtu Spoločnosti.
4.3 Spoločnosť má právo vykonať zmenu v termíne kurzu. V prípade, ak zmenený termín konania kurzu nebude študentovi vyhovovať, ma právo od zmluvy odstúpiť do 7 dní od oznámenia zmeny a Spoločnosť vráti študentovi pomernú sumu uhradeného kurzovného. Príslušná čiastka bude prevedená na študentom zadaný účet do 14 dní od oznámenia tohto účtu Spoločnosti.
4.4 Spoločnosť má právo zrušiť časť kurzu alebo celý kurz z technických alebo personálnych dôvodov, alebo z dôvodov vyšších nariadení. V takom prípade Spoločnosť vráti študentovi pomernú sumu uhradeného kurzovného. Príslušná čiastka bude prevedená na študentom zadaný účet do 14 dní od oznámenia tohto účtu Spoločnosti.
 

5. ZMEŠKANÉ HODINY

5.1 Študent sa nemusí z hodín odhlasovať či ospravedlňovať. Za neúčasť študenta na kurze neposkytuje Spoločnosť žiadnu finančnú kompenzáciu.

6. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

6.1 Spoločnosť si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej so študentom, ak by jeho správanie závažným spôsobom narušovalo priebeh kurzu aj po druhom písomnom upovedomení. V tom prípade vráti študentovi pomernú časť kurzovného mínus poplatok 100 €. 
6.2 Spoločnosť je oprávnená odstúpiť od zmluvy v prípade, ak študent neuhradí dohodnuté kurzovné v lehote splatnosti a vymáhať príslušné storno poplatky, uvedené v bode 4.
6.3 Študent môže kedykoľvek odstúpiť od zmluvy zaslaním odhlášky na adresu jazykovanie2@gmail.com, ktorú Spoločnosť prijme zaslaním potvrdzujúceho e-mailu; zaslaním potvrdzujúceho e-mailu je zmluva medzi Spoločnosťou a študentom ukončená a stráca účinnosť. Výška storno poplatku sa odvíja od dátumu odoslania odhlášky študentom. Spoločnosť vyúčtuje študentovi storno poplatok v súlade s bodom 4 a študent sa zaväzuje ho uhradiť. 


7. ZMENY OBCHODNÝCH PODMIENOK

Zmeny týchto obchodných podmienok budú realizované v písomnej forme so súhlasom oboch zúčastnených strán.


8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

8.1 Spoločnosť prehlasuje, že študentom poskytnuté údaje, s výnimkou mailovej adresy, budú zhromažďované a spracovávané výlučne na účely súvisiace s poskytovaním služieb Spoločnosťou, ktorá sa zaväzuje nakladať s nimi v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Viac informácií o tom, ako osobné údaje spracovávame nájdete tu: https://www.jazykovanie.com/gdpr/.

8.2 Študent berie na vedomie a súhlasí s tým, že vstupná miestnosť jazykovej školy a vstup do dvora jazykovej školy sú monitorované nainštalovaným kamerovým systémom so záznamom, pričom takto vyhotovené záznamy slúžia na monitoring bezpečnosti osôb a majetku.

8.3 Študent udeľuje súhlas Spoločnosti použiť fotografie a/alebo videozáznamy s maximálnou dĺžkou 5 minút, ktoré môžu byť vyhotovené počas kurz, na jej vlastné marketingové účely. 

8.4 Študent berie na vedomie a súhlasí s tým, že Spoločnosť poskytne jeho mailovú adresu Autorovi metódy a to výlučne za účelom vytvorenia prístupu do vzdelávacej aplikácie Playground a len na obdobie do 31.8.2021.