Prihláste sa bez rizika

Prvé 3 lekcie kurzu máme na to, aby si ho dieťa obľúbilo :-)
3 lekcie z objednaných 10 = 30 %.
Ak sa z kurzu odhlásite po 3 absolvovaných lekciách, vrátime Vám 70 % kurzovného.

Späť na informácie o kurze Teddy Eddie ONLINE.

Obchodné podmienky pre kurzy angličtiny Teddy Eddie ONLINE 2021/2022

spoločnosti Smiling Snake s.r.o. v zmysle § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník platné od 1.8.2021.

1. SPOLOČNOSŤ

Spoločnosť Smiling Snake s.r.o. (so sídlom Námestie sv. Petra a Pavla 10, 84106 Bratislava, IČO 47598352, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 95519/B) priamo alebo prostredníctvom dcérskej spoločnosti Smiling Teddy s.r.o. (ďalej len „Spoločnosť“), poskytuje sprostredkovanie služby výučby anglického jazyka metódou Teddy Eddie. Tieto obchodné podmienky upravujú zmluvný vzťah medzi Spoločnosťou a zákonným zástupcom žiaka v kurzoch (ďalej len „študent“) a sú pre zúčastnené strany záväzné. Spoločnosť prehlasuje, že vlastní licenciu na poskytovanie kurzov metódou Teddy Eddie, vydanú spoločnosťou Edu Bears sp. z o. o. sp.k., 44-100 Gliwice, ul. Pszczyńska 69 (ďalej len "Autor metódy") a že kurzy poskytuje v súlade so všetkými pravidlami a podmienkami Autora metódy. 

2. PRIHLÁSENIE

Zmluvný vzťah medzi Spoločnosťou a študentom vzniká vyplnením a odoslaním online prihlášky zverejnenej na www.jazykovanie.com študentom, ktorú Spoločnosť prijme zaslaním potvrdzujúceho e-mailu s údajmi k platbe. Zaslaním potvrdzujúceho e-mailu je zmluva medzi Spoločnosťou a študentom uzavretá a nadobúda účinnosť. Prihlásenie do kurzu je záväzné.

3. PLATBA

3.1 Cena kurzu 500 € zahŕňa online lekcie 60 x 35 min alebo 35 x 60 min a prístup do aplikácie Playground do 31.8.2021 (ďalej len "kurzovné").
3.2 Na základe online prihlášky študent obdrží na mail faktúru v elektronickej podobe s pokynmi k platbe.

3.3 Kurzovné je možné hradiť bankovým prevodom alebo vkladom v hotovosti na účet Spoločnosti na ktorejkoľvek pobočke spoločnosti Tatra banka, a.s.
3.4 Kurzovné sa hradí v 2 splátkach:
- 1. splátka bankovým prevodom/vkladom na účet podľa bodov 3.2 a 3.3. vo výške 300 €
- 2. splátka bankovým prevodom/vkladom na účet na základe faktúry, ktorú Spoločnosť pošle študentovi v prvom januárovom týždni so splatnosťou do 21.1.2022
3.5 Rezervácia miesta v kurze je platná len do dátumu splatnosti faktúry. Ak dovtedy kurzovné nebude uhradené, Spoločnosť môže ponúknuť miesto v kurze ďalšiemu záujemcovi. Prihláška neuhradením kurzovného nestráca platnosť alebo záväznosť.

4. STORNO PODMIENKY

4.1 Podmienky pre stornovanie kurzu študentom (odstúpenie od zmluvy) a vrátenia kurzovného sú nasledovné:
- Stornovanie kurzu po odoslaní záväznej prihlášky – storno poplatok je 20 €.
- Stornovanie kurzu počas testovacieho obdobia (prvé 2 týždne kurzu) – storno poplatok je 40 €.
- Stornovanie kurzu neskôr ako 3. týždeň, skôr ako 10. týždeň kurzu – storno poplatok je 250 €.
- Stornovanie kurzu neskôr ako 10. týždeň, skôr ako 20. týždeň kurzu – storno poplatok je 400 €.
- Stornovanie kurzu neskôr ako 20. týždeň kurzu – storno poplatok je 500 €.
4.2 Spoločnosť má právo aj v priebehu kurzu zrušiť skupinu kurzu s počtom študentov nižším ako 4 a v tomto prípade vráti študentovi pomernú sumu uhradeného kurzovného. Príslušná čiastka bude prevedená na študentom zadaný účet do 14 dní od oznámenia tohto účtu Spoločnosti.
4.3 Spoločnosť má právo odložiť začiatok kurzu o maximálne 3 týždne, ak nebudú prihlásení aspoň 4 študenti. Po uplynutí 3 týždňov od plánovaného začiatku kurzu v prípade jeho nenaplnenia vráti študentovi celú sumu uhradeného kurzovného. Príslušná čiastka bude prevedená na študentom zadaný účet do 14 dní od oznámenia tohto účtu Spoločnosti.
4.4 Spoločnosť má právo vykonať zmenu lektora kurzu. Ďalej má právo vykonať zmenu v termíne kurzu. V prípade, ak zmenený termín konania kurzu nebude študentovi vyhovovať, ma právo od zmluvy odstúpiť do 7 dní od oznámenia zmeny a Spoločnosť vráti študentovi pomernú sumu uhradeného kurzovného. Príslušná čiastka bude prevedená na študentom zadaný účet do 14 dní od oznámenia tohto účtu Spoločnosti.
4.5 Spoločnosť má právo zrušiť lekciu kurzu z technických alebo personálnych dôvodov, alebo z dôvodov vyšších nariadení. Počet lekcií za školský rok ostane dodržaný.
 

5. ZMEŠKANÉ HODINY

5.1 Za neúčasť študenta na kurze neposkytuje Spoločnosť žiadnu finančnú kompenzáciu. Na žiadosť študenta mu poskytne nahrávku zmeškanej lekcie.

6. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

6.1 Spoločnosť si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej so študentom, ak by jeho správanie závažným spôsobom narušovalo priebeh kurzu aj po druhom písomnom upovedomení. V tom prípade vráti študentovi pomernú časť kurzovného. 
6.2 Spoločnosť je oprávnená odstúpiť od zmluvy v prípade, ak študent neuhradí dohodnuté kurzovné v lehote splatnosti a vymáhať príslušné storno poplatky, uvedené v bode 4. 
6.3 Študent môže kedykoľvek odstúpiť od zmluvy zaslaním odhlášky na adresu jazykovanie2@gmail.com, ktorú Spoločnosť prijme zaslaním potvrdzujúceho e-mailu; zaslaním potvrdzujúceho e-mailu je zmluva medzi Spoločnosťou a študentom ukončená a stráca účinnosť. Výška storno poplatku sa odvíja od dátumu odoslania odhlášky študentom. Spoločnosť vyúčtuje študentovi storno poplatok v súlade s bodom 4 a študent sa zaväzuje ho uhradiť. 

7. ZMENY OBCHODNÝCH PODMIENOK

Zmeny týchto obchodných podmienok budú realizované v písomnej forme so súhlasom oboch zúčastnených strán.

8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

8.1 Spoločnosť prehlasuje, že študentom poskytnuté údaje, s výnimkou mailovej adresy, budú zhromažďované a spracovávané výlučne na účely súvisiace s poskytovaním služieb Spoločnosťou, ktorá sa zaväzuje nakladať s nimi v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Viac informácií o tom, ako osobné údaje spracovávame nájdete tu: https://www.jazykovanie.com/gdpr/.

8.2 Študent berie na vedomie a súhlasí s tým, že vstupná miestnosť jazykovej školy je monitorovaná nainštalovaným kamerovým systémom so záznamom, pričom takto vyhotovené záznamy slúžia na monitoring bezpečnosti osôb a majetku.

8.3 Študent berie na vedomie a súhlasí s tým, že online lekcie budú nahrávané. Takto vyhotovené záznamy slúžia na sledovanie kvality vyučovacieho procesu s cieľom jeho neustáleho zlepšovania a môžu byť poskytnuté študentom kurzu ako náhrada za vymeškanú lekciu. Budú uchovávané po celú dobu ich využiteľnosti na určený účel.

8.4 Študent udeľuje súhlas spoločnosti Smiling Snake s.r.o. použiť fotografie a/alebo videozáznamy s maximálnou dĺžkou 5 minút, na jej vlastné marketingové účely. 

8.5 Študent berie na vedomie a súhlasí s tým, že Spoločnosť poskytne jeho mailovú adresu Autorovi metódy a to výlučne za účelom vytvorenia prístupu do vzdelávacej aplikácie Playground a len na obdobie do 31.8.2022.

 

Máte otázky? Obráťte sa na mňa!

Mgr. Michaela Kaščáková
Koordinátorka kurzov Teddy Eddie pre akreditované centrum Smiling Snake

0948 098 171
jazykovanie2@gmail.com