Už len posledný krôčik a kurz angličtiny s mackom Teddy Eddie je váš :-)

Po obdržaní prihlášky vám zašleme na mail jej potvrdenie a faktúru s údajmi k platbe najneskôr nasledujúci pracovný deň.

Späť na informácie o kurzoch Teddy Eddie v škôlke.

Prihláška do kurzu angličtiny Teddy Eddie v škôlke 2020/2021

Bullova, Dúbravka
Dlhá, Borinka
Fedákova, Dúbravka
Filipa Neriho, Lamač
Hargašova, Záhorská Bystrica
Pavla Horova 3, Devínska Nová Ves
Pavla Horova 16, Devínska Nová Ves
Jána Smreka, Devínska Nová Ves
Švantnerova, Dúbravka
Milana Marečku, Devínska Nová Ves
2
3
4
5 - ešte nie je predškolák
5 - predškolák
6
Súhlasím s obchodnými podmienkami. (Zaškrtnite políčko)
Súhlasím so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. (Zaškrtnite políčko)

Obchodné podmienky pre kurzy angličtiny Teddy Eddie v škôlke 2020/2021

spoločnosti Smiling Snake s.r.o. v zmysle § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník platné od 1.8.2020.

1. SPOLOČNOSŤ

Spoločnosť Smiling Snake s.r.o. (so sídlom Námestie sv. Petra a Pavla 10, 84106 Bratislava, IČO 47598352, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 95519/B) priamo alebo prostredníctvom dcérskej spoločnosti Smiling Teddy s.r.o. (ďalej len „Spoločnosť“), poskytuje sprostredkovanie služby výučby anglického jazyka metódou Teddy Eddie. Tieto obchodné podmienky upravujú zmluvný vzťah medzi Spoločnosťou a zákonným zástupcom žiaka v kurzoch (ďalej len „študent“) a sú pre zúčastnené strany záväzné. Spoločnosť prehlasuje, že vlastní licenciu na poskytovanie kurzov metódou Teddy Eddie, vydanú spoločnosťou Edu Bears sp. z o. o. sp.k., 44-100 Gliwice, ul. Pszczyńska 69 (ďalej len "Autor metódy") a že kurzy poskytuje v súlade so všetkými pravidlami a podmienkami Autora metódy. 

2. PRIHLÁSENIE

Zmluvný vzťah medzi Spoločnosťou a študentom vzniká vyplnením a odoslaním online prihlášky zverejnenej na www.jazykovanie.com/teddy-eddie-v-skolke študentom, ktorú Spoločnosť prijme zaslaním potvrdzujúceho e-mailu. Zaslaním potvrdzujúceho e-mailu je zmluva medzi Spoločnosťou a študentom uzavretá a nadobúda účinnosť. Prihlásenie do kurzu je záväzné.

3. PLATBA

3.1 Cena kurzu na celý školský rok 2020/2021 je 390 € a zahŕňa: 60 lekcií 2x týždenne, všetky potrebné materiály v študentskom sete „kufríček“ a prístup do aplikácie Playground do 31.8.2021. (ďalej len "kurzovné").
3.2 Na základe online prihlášky študent obdrží na mail faktúru v elektronickej podobe s pokynmi k platbe.
3.3 Kurzovné je možné hradiť bankovým prevodom alebo vkladom v hotovosti na účet Spoločnosti na ktorejkoľvek pobočke spoločnosti Tatra banka, a.s.
3.4 Kurzovné sa hradí v 2 splátkach vo výške 195 €:
- 1. polrok bankovým prevodom/vkladom na účet podľa bodov 3.2 a 3.3.
- 2. polrok bankovým prevodom/
vkladom na účet na základe faktúry, ktorú Spoločnosť pošle študentovi v prvom januárovom týždni so splatnosťou do 22.1.2021
3.5 Rezervácia miesta v kurze je platná len do dátumu splatnosti faktúry. Ak dovtedy kurzovné nebude uhradené, Spoločnosť môže ponúknuť miesto v kurze ďalšiemu záujemcovi. Prihláška neuhradením kurzovného nestráca platnosť alebo záväznosť.

 

4. STORNO PODMIENKY

4.1 Podmienky pre stornovanie kurzu študentom (odstúpenie od zmluvy) a vrátenia kurzovného sú nasledovné:
- Stornovanie kurzu menej ako 30 dní do dňa zahájenia kurzu– storno poplatok je 10 % z kurzovného.
- Stornovanie kurzu menej ako 3 dni do dňa zahájenia kurzu– storno poplatok je 25 % z kurzovného.
- Stornovanie kurzu v prvých dvoch týždňoch kurzu– storno poplatok je 50 % z kurzovného.
- Stornovanie kurzu po prvých dvoch týždňoch kurzu – storno poplatok je 100% z kurzovného.
Termín zahájenia kurzu je uvedený v informačnej brožúre pre rodičov, ktorá je pre každú škôlku zverejnená aj na: www.jazykovanie.com/teddy-eddie-v-skolke
4.2 Spoločnosť má právo zrušiť skupinu kurzu s počtom študentov nižším ako 6 a v tomto prípade vráti študentovi sumu uhradeného kurzovného. Príslušná čiastka bude prevedená na študentom zadaný účet do 14 dní od oznámenia tohto účtu Spoločnosti.
4.3 Spoločnosť má právo vykonať zmenu lektora kurzu a zmenu formy kurzu z priamej na online výučbu. Ďalej má právo vykonať zmenu v termíne kurzu. V prípade, ak zmenený termín konania kurzu nebude študentovi vyhovovať, ma právo od zmluvy odstúpiť do 7 dní od oznámenia zmeny a Spoločnosť vráti študentovi pomernú sumu uhradeného kurzovného. Príslušná čiastka bude prevedená na študentom zadaný účet do 14 dní od oznámenia tohto účtu Spoločnosti.
4.4 Spoločnosť má právo zrušiť lekciu kurzu z technických alebo personálnych dôvodov, alebo z dôvodov vzniknutých na strane materskej školy. V takom prípade sa náhradná lekcia bude konať v bežnom termíne kurzu po jeho ukončení na konci príslušného školského roka.
4.5. V prípade uzavretia škôlok, z pandemických alebo iných dôvodov zo strany zriaďovateľa materskej školy na viac ako 2 týždne budú kurzy od 3. týždňa pokračovať online formou a to jednou video lekciou a jednou online lekciou týždenne. Kurzy prvých dvoch týždňov prípadného uzavretia budú zrušené a nahradené podľa bodu 4.4.
 
 

5. ZMEŠKANÉ HODINY

5.1 Študent sa nemusí z hodín odhlasovať či ospravedlňovať. Za neúčasť študenta na kurze neposkytuje Spoločnosť žiadnu finančnú kompenzáciu.

 

6. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

6.1 Spoločnosť si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej so študentom, ak by jeho správanie závažným spôsobom narušovalo priebeh kurzu aj po druhom písomnom upovedomení. V tom prípade vráti študentovi pomernú časť kurzovného mínus poplatok 100 €. 
6.2 Spoločnosť je oprávnená odstúpiť od zmluvy v prípade, ak študent neuhradí dohodnuté kurzovné v lehote splatnosti a vymáhať príslušné storno poplatky, uvedené v bode 4.
6.3 Študent môže kedykoľvek odstúpiť od zmluvy zaslaním odhlášky na adresu jazykovanie2@gmail.com, ktorú Spoločnosť prijme zaslaním potvrdzujúceho e-mailu; zaslaním potvrdzujúceho e-mailu je zmluva medzi Spoločnosťou a študentom ukončená a stráca účinnosť. Výška storno poplatku sa odvíja od dátumu odoslania odhlášky študentom. Spoločnosť vyúčtuje študentovi storno poplatok v súlade s bodom 4 a študent sa zaväzuje ho uhradiť. 
6.4
Odhlášku v priebehu kurzu bez storno poplatku môže študent vykonať len na 2. polrok a to do 31.12.2020 mailom na adresu jazykovanie2@gmail.com. Po 1.1.2021 Spoločnosť vyúčtuje študentovi storno poplatok v súlade s bodom 4 a študent sa zaväzuje ho uhradiť. 


7. ZMENY OBCHODNÝCH PODMIENOK

Zmeny týchto obchodných podmienok budú realizované v písomnej forme so súhlasom oboch zúčastnených strán.


8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

8.1 Spoločnosť prehlasuje, že študentom poskytnuté údaje, s výnimkou mailovej adresy, budú zhromažďované a spracovávané výlučne na účely súvisiace s poskytovaním služieb Spoločnosťou, ktorá sa zaväzuje nakladať s nimi v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Viac informácií o tom, ako osobné údaje spracovávame nájdete tu: https://www.jazykovanie.com/gdpr/.

8.2 Študent berie na vedomie a súhlasí s tým, že Spoločnosť poskytne jeho mailovú adresu Autorovi metódy a to výlučne za účelom vytvorenia prístupu do vzdelávacej aplikácie Playground a len na obdobie do 31.8.2021.

8.3 Študent berie na vedomie a súhlasí s tým, že Spoločnosť prostredníctvom lektora môže vytvoriť videozáznam z vyučovacej hodiny a to maximálne 2-krát za školský rok. Takto vyhotovené záznamy slúžia na sledovanie kvality vyučovacieho procesu Autorom metódy s cieľom jeho neustáleho zlepšovania. Záznamy nesmú byť zverejnené ani poskytnuté inej strane ako Autorovi metódy a budú uchovávané maximálne do 31.8.2021.

 

Máte otázky? Obráťte sa na mňa!

Mgr. Michaela Kaščáková
Koordinátorka kurzov Teddy Eddie pre akreditované centrum Smiling Snake

0948 098 171
jazykovanie2@gmail.com